Кирило-Методиевският научен център при БАН - пълноправен член на културния маршрут за св. Кирил и Методий на Съвета на Европа

 

От 2020 г. КМНЦ–БАН е пълноправен член на асоциацията „Европейски културен маршрут на св. Кирил и Методий“, сертифицирана със знака „Културен маршрут на Съвета на Европа“ през 2021 г.

 


За програмата

Програмата за културните маршрути на Съвета на Европа стартира през 1987 г., като едно „пътешествие във времето и пространството“, което свързва европейските граждани в духа на културното разнообразие и споделените ценности, поставяйки си за цел опазването на културното и природното наследство и насърчаване на междукултурния диалог. Програмата има два основни стълба:

Всяка година Институтът за културните маршрути организира годишен форум, който събира представители на културните маршрути, националните институции, ангажирани с изпълнението на програмата (за България това са Министерство на културата и Министерство на туризма), представители на международни мрежи за опазване на културното наследство и развитие на културния туризъм, национални, регионални и местни власти от страната домакин.

вж. повече на: https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/home

 

За асоциацията

Асоциация „Европейски културен маршрут на св. Кирил и Методий“ е създадена през 2013 г. като юридическо лице с нестопанска цел със седалище в гр. Злин, Чехия, обединяващо образователни, академични, културни институции, местни власти, туристически организации и пр., ангажирани с израждането на маршрут със същото име.

Към момента в Асоциацията има пълноправни членове от 9 страни: България, Гърция, Италия, Северна Македония, Хърватия, Чехия, Словакия, Словения и Унгария. Потенциалът за разширяване на маршрута е голям и следва да обхване общо 19 държави, без Русия и Украйна.

вж. повече на: https://www.cyril-methodius.cz

 

За маршрута

2019 г. - чешките и словашки организации, членуващи в Асоциация „Европейски културен маршрут на св. Кирил и Методий“, подават документи за сертификация на културен маршрут със същото име, но получават отказ от Съвета на Европа поради недостатъчен географски обхват на съществуващата културна традиция.

2020 г. - след спечелен конкурс към Съвета на Европа проф. Славия Бърлиева изготвя предпроектно проучване, очертаващо географските и историческите граници на Кирилометодиевския маршрут в Дунавския регион. Barlieva, Slavia: Feasibility Study on the Cyril and Methodius Route in the Danube Region. https://rm.coe.int/final-2020-mai-cm-cmr-cyrill-mathedius-route-m-lv3-1-/16809efaef%0A%0A    

2021 г. - „Културен маршрут на св. Кирил и Методий“ получава сертификат от Съвета на Европа по време на Годишния форум за културните маршрути в Кутаѝси, Грузия.

2023 г. - като пълноправен член на Асоциацията е приет Археологическия музей „Велики Преслав“.

 


Дейности на КМНЦ–БАН, свързани с европейския културен маршрут на св. Кирил и Методий

 

2020

 

Изложба „Пътят на св. св. Кирил и Методий и техните ученици“

Изложбата е осъществена по проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ в рамките на ОП Наука и образование за интелигентен растеж. Представени са местата, свързани с паметта за Кирил и Методий в европейското културно пространство. Първата част от изложбата започва от родното място на светите братя в Солун, преминава през Цариград, Велика Моравия, Рим, Райхенау, България и Сърбия. Втората част на изложбата проследява традицията на кирилската книжовност от България към останалите славянски земи.

За първи път изложбата е представена на традиционното тържествено честване на Успение Кирилово на 14 февруари в Националния музей „Земята и хората“ в София (14 февруари – 15 март 2020 г.).

Второто експониране на изложбата е в зала „Академика“ на Централно управление на БАН по случай 24 май (14–26 май 2020).

 

2021

 

Албум-календар за 2021 г.

Календарът за 2021г. на КМНЦ–БАН е посветен на феномени, символизиращи пътя на св. Кирил и Методий от родния им Солун, през Константинопол и Херсон, до Велика Моравия, Блатненското княжество и Рим, а след това обратно към Панонския диоцез на архиепископ Методий. Разгромът на мисията след неговата смърт и спасяването на учениците му от княз Борис стават основана една жива и продуктивна традиция, запазена и развита в България и разпространена в славянския свят – за да бъде днес част от културното наследство на Европа, чиито съпокровители са светите братя.

 

11 март 2021 г.

Късната Кирило-Методиевска традиция на фона на религиозно-културната мозайка на територията на Беларус

КМНЦ организира семинар с чуждестранен лектор Анджей Колонтай, преподавател по културен туризъм в Лодския университет, който представя един добър пример за културен и поклоннически туризъм между Полша и Беларус. 

Пълен запис на семинара е достъпен на страницата на КМНЦ във Facebook: https://www.facebook.com/KiriloMetodievskiNaucenCentrPriBan/videos/446233826619329

 

27-29 октомври 2021 г.

Международна научна конференция „Пътят на св. Кирил и Методий: пространствени и културно-исторически измерения“

В конференцията участват 47 учени от Австрия, България, Германия, Гърция, Полша, Русия, Словакия и Чешката република. Първата сесия е посветена на новосертифицирания от Съвета на Европа културен маршрут на св. Кирил и Методий с участието на Стефано Доминиони, директор на Европейския институт за културни маршрути в Люксембург, Мартина Янухова, мениджър на „Асоциация за Европейски културен маршрут св. Кирил и Методий“ и представители на Министерство на културата, Министерство на туризма, на Държавния културен институт към МВнР, на българските културни институти в чужбина.

Пълен запис на конференцията е достъпен на страницата на КМНЦ във Facebook, под дати 27, 28 и 29 октомври 2021 г.: https://www.facebook.com/KiriloMetodievskiNaucenCentrPriBan/

Научните резултати от конференцията са публикувани в академичната поредица „Кирило-Методиевски студии“. Том 33. София, Българска академия на науките, 2023, 455 стр. ISBN 978-954-9787-56-6. Предговорът е посветен на ролята на културните маршрути като инструмент за създаване на общоевропейска идентичност: Бърлиева, С. Пътят на Кирил и Методий като културна традиция и в перспективата на един европейски културен маршрут.

Сборникът е достъпен на: https://www.kmnc.bg/издания/кирило-методиевски-студии/

 

Изложба „Пътят на св. св. Кирил и Методий и техните ученици“ – на полски език

Полският вариант на изложбата е експониран в посолството на Р. България във Варшава на 24 май-15 юни 2021 заедно със съпътстващ семинар: „Szlak św. św. Cyryla i Metodego i ich uczniów“ с лекция на проф. Сл. Бърлиева пред членове на дипломатическите мисии във Варшава, митрополитите на Полската православна църква и изследователи от Института по славистика на ПАН. През м. септември изложбата е представена в Супрасълския манастир в Полша, а пред следващата година гостува в Краковския университет.

 

17 юни 2021 г.

Като единствен български представител, КМНЦ организира координационна среща за конституиране на национална група за изработване на българската част от културния маршрут. В срещата участват представители на Министерство на културата, МВнР, Министерство на туризма, на консорциума „Наследство БГ“, музеите в Преслав, Монтана и Самоков, на Туристическото представителство на Р. България във Варшава и др.

 

21 октомври 2021 г.

Проф. Славия Бърлиева представя „Европейския културен маршрут Кирил и Методий“ на работна среща в рамките на Дунавската стратегия: Barlieva, S. The Cultural Route of SS Cyril and Methodius in Europe and beyond. - Workshop on promotion of sustainable socio-cultural tourism via cultural routes and cycling routes (Interreg, Danube Transnational Programme. October 12, 2021, (Bucurest/ online)

 

Изложба „Пътят на св. св. Кирил и Методий и техните ученици“ – на английски език

Английският вариант на изложбата е представен в Държавния културен институт към МВнР в София през месец ноември, за да ознаменува месеца на народните будители. След това изложбата пътува до Солун, Велехрад, Прага и Бърно.

 

Свързани публикации:  

БЪРЛИЕВА, СЛАВИЯ. КИРИЛОМЕТОДИЕВСКИ МОТИВИ В ЛАТИНСКАТА И ГРЪЦКАТА КНИЖНИНА. НАУЧЕН РЕД. АНА СТОЙКОВА. РЕЦЕНЗЕНТИ БОЙКА МИРЧЕВА, АЛЕКСАНДЪР НАУМОВ. – СОФИЯ: КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР – БАН, 2021. – 176 С.ISBN 978-954-9787-43-6. Свободен достъп

ЖЕЛЯЗКОВА, ВЕСЕЛКА, ДЕСИСЛАВА НАЙДЕНОВА. КИРИЛ И МЕТОДИЙ. ОБРАЗИ. ПАМЕТ. ИДЕНТИЧНОСТ / CYRIL AND METHODIUS. IMAGES. MEMORY. IDENTITY : АЛБУМ. – СОФИЯ, КМНЦ – БАН, 2021. – 240 С.ISBN 978-954-9787-50-4

ИВАНОВА, МАЯ, ЦВЕТОМИРА ДАНОВА. КОЙ, КОГА, КЪДЕ В ПРОСТРАННОТО ЖИТИЕ НА СВ. КОНСТАНТИН-КИРИЛ : ПОМАГАЛО. РЕД. ЕВГЕНИ ЗАШЕВ. НАУЧЕН РЕД. КЛИМЕНТИНА ИВАНОВА. – СОФИЯ : КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР – БАН, 2021. – 304 С. – (БИБЛИОТЕКА ЛЕГЕНДА). ISBN 978-954-9787-44-3

 

2022

 

9-11 май 2022

The Thessaloniki saints Cyril and Methodius and their contribution in the European culture

КМНЦ е съорганизатор на международна научна конференция в Солун, на която са представени доклади от проф. Славия Бърлиева, доц. Десислава Найденова и д-р Тотка Григорова.

Като съпътстващо събитие в Центъра за история на Солун е представена изложба на оригинални икони и постерна експозиция на английски език: „The Route of Cyril and Methodius and their disciples” (Thessaloniki, 10.05 – 28.08.2022).

 

Изложба „Пътят на св. св. Кирил и Методий и техните ученици“ – на чешки език

Чешкият вариант на изложбата - Cesta sv. Cyrila a Metoděje a jejich žáků, е експониран в Българския културен институт в Прага (11.05. – 10.06.2022), във Велехрад (20.06. – 1.11.2022) и от 9.11.2022 до 3.03.2023 г. в Масариковия университет в Бърно, заедно с лекция от проф. Славия Бърлиева.

 

17 май 2022 г.

International Conference “Cyril and Methodius Route - The Cultural Route of the Council of Europe“ in Zlin, Check Republic

Научната конференция е организирана от Асоциация „Европейски културен маршрут св. Кирил и Методий“. От страна на КМНЦ участва проф. Славия Бърлиева с доклад: Barlieva. Slavia. Bulgarian Cultural Route of Saints Cyril and Methodius as a part of the Cyril and Methodius Cultural Route of the Council of Europe.

 

31.05 – 3. 06. 2022 г.

9th Training Academy on Cultural Routes, Fontainebleau, France

Домакини на обучителната академия са няколко от над 30-те европейски културни маршрута, в които Франция участва, които представят добри практики в организирането и поддържането на културните маршрути като например: как да се оцени по-добре брандът „Културен маршрут на СЕ“; как да се процедира в случаите, когато има политически проблем с някоя от страните – участнички; как да се представят целите на един маршрут пред медиите, не само като културни или туристически продукти, но и с включване на научната основа и общото наследство на отделните маршрути, как да се изграждат националните мрежи на маршрутите и как да си сътрудничат маршрутите, преминаващи през територията на една държава. Представители на Асоциацията на културния маршрут за св. Кирил и Методий са проф. Славия Бърлиева и д-р Елка Златева от КМНЦ–БАН, както и г-н Мартин Петерка от офиса на Асоциацията в гр. Злин, Чехия.

 

14 юли 2022 г.

КМНЦ организира работна среща - семинар за членове от консорциума на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ със специалисти от Русенския университет, катедра „Телекомуникации“. Основен акцент е поставен върху дигитализацията на писменото наследство с презентацията на доц. Пламен Захариев на тема: „Мобилни приложения и платформи за популяризиране на културно и историческо наследство“.

 

5-7 октомври 2022 г.

The 11th Annual Advisory Forum on Cultural Routes of the Council of Europe

Домакин на Годишният форум за културните маршрути на Съвета на Европа през 2022 г. е Хания, Гърция. Д-р Елка Златева от КМНЦ-БАН заедно с г-жа Мария Татагия от Общината Солун и проф. Петер Иванич от Университета „Константин Философ“  в Нитра, Словакия са делегати на форума, където представят културния маршрут на св. Кирил и Методий и дейността на Асоциацията за маршрута.

 

24 ноември 2022 г.

Международна експертна среща „Българско културно, историческо и природно наследство в перспективата на културните маршрути на Съвета на Европа“

Срещата е организирана от КМНЦ-БАН и Центърът за върхови постижения „Наследство БГ“ в Софийския университет. В панелите участват г-жа Каролина Кларк от Института за културни маршрути в Люксембург, представители на водещи български университети, институти на Българската академия на науките, дипломати и експерти от Министерството на културата, Министерство на туризма и Министерството на външните работи, музеи и галерии, общини и бизнес асоциации. Направено е заключение, че присъствието на България и нейното културно, историческо и природно наследство на картата на културните маршрути на Съвета на Европа е недостатъчно и са необходими съвместни и координирани усилия за по-цялостно приобщаване.

Регионалното разширяването на мрежата на културния маршрут на св. Кирил и Методий на Балканите е обсъдено в работна дискусия между представителите на България, Гърция и Албания. Туристически продукти и добри примери от Чехия и Словакия са представени от г-жа Мартина Янухова, мениджър на  асоциация „Европейски културен маршрут на св. св. Кирил и Методий“, гр. Злин, Чехия.

 

Свързани публикации:

ЗЛАТЕВА, ЕЛКА. БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО В ПЕРСПЕКТИВАТА НА КУЛТУРНИТЕ МАРШРУТИ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА. PALAEOBULGARICA, XLVII (2023), 2, С. 165-172. WOS Q2 DOI: 10.59076/2603-2899.2023.2.11 https://palaeobulgarica.eu/sites/default/files/pdf-journal/Reviews/2023/2023_2_a11_ft.pdf

 

Национален културен маршрут на св. Кирил и Методий

Във връзка с популяризирането на маршрута и създаване на националния културен маршрут „Кирил и Методий“, както и привличане на нови членове на международната Асоциация „Европейски културен маршрут Кирил и Методий“ са осъществени редица срещи с представители на потенциални участници, сред които Аделина Филева, директор на Софийската градска галерия; Иван Милев, зам. директор на Националната галерия в София; Ралица Русева, завеждащ филиал „Музей за християнско изкуство в криптата на храм-паметника „Св. Александър Невски“; Мариела Модева, зам. министър на туризма; Петър Миладинов, директор на Дирекция „Международни отношения“ , Министерство на културата и представител на България в Споразумението за културните маршрути на Съвета на Европа; Маргарита Лиулиа, Министерството на културата и спорта на Гърция, представител на Гърция и зам. председател на Разширеното споразумението за културните маршрути на Съвета на Европа; Биляна Генова, директор на Дирекция „Култура“ на Столична община.

 

2023

 

Юбилейна година за Кирило-Методиевския научен център:

• 1160 години от създаването на славянската азбука (853 г.)

• 110 години от основаването на Климентовия комитет (12.12.1913 г.)

• 60 години от възстановяването на Кирило-Методиевската комисия (22.05.1963 г.)

 

14 февруари 2023 г.

Юбилейната година е открита с тържествено честване на Успението на св. Кирил в Националния музей „Земята и хората“. Програмата започва с концерт на хора на Софийската духовна семинария и кратка лекция за културната роля на Константин Кирил - Философ от проф. Димо Чешмеджиев. На честването е представена мащабен научен сборник „И на жената бяха дадени крила“, публикувана в чест на проф. Светлина Николова - изтъкнат палеославист и медиевист и дългогодишен директор на КМНЦ, съдържаща 51 статии от водещи учени от България, Великобритания, Германия, Гърция, Израел, Италия, Литва, Нидерландия, Полша, Русия, Словакия, Хърватия.

 

4 април 2023 г.

Премиерата на сборника „Пътят на Кирил и Методий – пространствени и културно-исторически измерения“ в навечерието на Успение Методиево (6 април) в Чешкия център в София. Представянето му от д-р Евгени Зашев беше придружено с разказ за празника Успение Методиево от проф. С. Бърлиева и цигулков концерт.

За събитието в БНР: https://bnr.bg/hristobotev/post/101805660

Сборникът е достъпен на: https://www.kmnc.bg/издания/кирило-методиевски-студии/

 

23-27 април 2023 г.

Пътуващ научен семинар „Кирило-Методиевото наследство в земите на Охридската архиепископия“ (23-27 април 2023 г.)

Семинарът е проведен в Република Северна Македония и в Република Албания с цел да подчертае важността на тяхното интегриране в сертифицирания европейски културен маршрут на св. Кирил и Методий. Изнесени са серия от лекции от изтъкнати учени, специалисти по историята на кирилометодиевската традиция в историческите граници на българската държава. Участниците в семинара обсъждат конкретни феномени на традицията, всеки от гледна точка на своята изследователска област.

 

22-24 май 2023 г.

Международна научна конференция „Кирило-Методиевото наследство в научната и културна памет“ (София, 22-24 май 2023 г.)

Конференцията се провежда под патронажа на вицепрезидента на Република България г-жа Илияна Йотова и в нея взимат участие над 70 учени от 12 страни на три континента (Австрия, България, Великобритания, Индия, Италия, Литва, Полша, Румъния, САЩ, Словакия, Украйна, Чешка република), представляващи десетки университети и изследователски центрове от цял свят.

Видео от официалното откриване е достъпно на: https://www.youtube.com/watch?v=5v-L0A7YhcQ

 

30.05 – 2.06. 2023 г.

10th Training Academy on Cultural Routes, Périgueux-Montignac and Les Eyzies de Tayac, Dordogne, France

Проф. Славия Бърлиева и д-р Елка Златева взимат участие в обучителната академия по покана на Института за културните маршрути на Съвета на Европа в Люксембург като представители на Асоциацията за европейския културен маршрут на св. Кирил и Методий. По време за заседанието, посветено на увеличаване видимостта на културните маршрути, те представят усилията на КМНЦ-БАН за популяризирането на Европейския маршрут „Кирил и Методий‘ и създаването на българския национален маршрут като част от него в рамките на Център за върхови постижения „Наследство БГ“.

 

27 юли 2023 г.

Международен ученически конкурс „Следи от Кирило-Методиевото дело по света“

Конкурсът е организиран от КМНЦ-БАН и Асоциацията на българските училища в чужбина, в сътрудничество с Изпълнителната агенция за българите в чужбина към Министъра на външните работи. В конкурса участват 142 ученици от различни континенти в три категории: изследователски проект, есе и рисунка, чиито творби са оценени от международно жури.

Творбите на отличените участници са публикувани в: „Следи от Кирило-Методиевото дело по света: Сборник с детско творчество“. Съставителство и редакция: Десислава Найденова, Елка Златева, Нели Ганчева, Тотка Григорова. – София: Кирило-Методиевски научен център – БАН, 2024. – 120 с. ISBN 978-954-9787-63-4. Свободен достъп

 

28-29 юни 2023 г.

Представяне на програмата за културните маршрути на Съвета на Европа в Бургас, Шумен, Провадия, Нови пазар, Каспичан

Програмата е представена от проф. Славия Бърлиева и д-р Елка Златева в няколко български общини, читалища и библиотеки с цел да насърчи тяхното включване в сертифицираните от Съвета на Европа културни маршрути, които пресичат България. Проведени са срещи с председателя на Общинския съвет на община Бургас проф. Севделина Турманова, с зам. кмета на Община Бургас по културата и вероизповеданията Диана Саватева, с кмета на Община Каспичан г-жа Милена Недева, със зам. кмета на Община Нови пазар г-жа Златина Таскова, с директора на Археологически музей „Велики Преслав“ и екип на музея в Провадия, с читалищни секретари и библиотекари от община Шумен.

 

13 септември 2023 г.

Меморандум за сътрудничество и популяризиране на общото кирилометодиевско културно-историческото наследство

Меморандумът е подписан в гр. София от Генералния секретар на Община Солун с Центъра за история на Солун г-жа Мария Татагия, кмета на Столичната община г-жа Йорданка Фандъкова и зам. директора на Кирило-Методиевския научен център при БАН проф. Славия Бърлиева. Страните по него, в рамките на своите цели, както е посочено в съответните действащи правни разпоредби, се съгласяват да си сътрудничат за популяризирането на културно-историческото наследство на Св. Св. Кирил и Методий и техните ученици сред широката общественост, за съвместни усилия за развитие на балканския сегмент от „Културния път на Кирил и Методий“, сертифициран от Съвета на Европа през 2021 г. чрез общи инициативи на национално, регионално и европейско ниво.

 

20-22 септември 2023 г.

12th Cultural Routes Annual Advisory Forum, Łódź, Poland

Основен акцент на форума е ролята на културното наследство за изграждането на мирни и демократични общности в контекста на войната между Русия и Украйна. Делегати на форума от мрежата на кирилометодиевския маршрут са д-р Елка Златева от КМНЦ–БАН, г-жа Мартина Янухова и г-н Мартин Петерка от управляващия комитет на Асоциация за Европейски културен маршрут „Кирил и Методий“ в Злин, Чехия.

 

22-24 септември 2023 г.

Международна конференция 200. ROCZNICA ODNALEZIENIA KODEKSU SUPRASKIEGO. KONFERENCJA MIEĘDZYNARODOW“, Ławra  Supraska

Международната конференция „200 години от откриването на Супрасълския Кодекс“ се провежда в Супрасълската Академия, Бялисток, Полша под патронажа на Анджей Дуда, президент на Република Полша. КМНЦ-БАН е съорганизатор на тази конференция заедно със Супрасълската Академия, Института за литература при Българската академия на науките и Българското посолство в Полша.

На конференцията са изнесени доклади от проф. Светлина Николова на тема „За параметрите на кирило-методиевските традиции в Европа“, от проф. С. Бърлиева на тема „Супрасъл и полския културен маршрут св. Кирил и Методий“ и от гл. ас. Нели Ганчева на тема „Актуални проблеми на изследванията върху Супрасълския сборник“.

Публикации за събитието:

https://mc.government.bg/newsn.php?n=8998&i=1

https://www.bta.bg/bg/bg-world/530142-balgarska-delegatsiya-uchastva-v-chestvaniya-v-polsha-posveteni-na-1000-godini-

https://podlaskie.eu/kultura/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-1000--500--200-kodeks-supraski.html

 

 

Проект „Кирило-Методиевския места на паметта в българската култура“

Проектът предвижда организиране и провеждане на научноизследователски и научнопопуляризаторски дейности, които допринасят за развитието на научна база на националния маршрут “Св. Кирил и Методий”, за популяризиране на кирилометодиевското наследство в България и по света, за сътрудничество на всички заинтересовани страни с цел развитието на българския дял от Културния маршрут “Кирил и Методий“ на Съвета на Европа. Той се изпълнява се от КМНЦ-БАН в рамките на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ”, проект BG05M2OP001-1.001-0001.

 

14 ноември 2024 г.

Годишната асамблея на Асоциацията „Културен Маршрут на Кирил и Методий, Моймировце, Словакия

Представители на КМНЦ на годишната асамблея са проф. Славия Бърлиева и д-р Елка Златева. По време на заседанието е представено предложението за приемане на Археологическия музей „Велики Преслав“ за пълноправен член от проф. Бърлиева и е подписан двустранен меморандум за сътрудничество в рамките на Културния маршрут Кирил и Методий на Съвета на Европа между КМНЦ–БАН и Публичната научна институция от Сев. Македония Институт за старословенска култура,  Прилеп.

 

24 ноември 2023 г.

Документален филм „Места на паметта – пътят на Кирил и Методий“

Филмът е един 20-минутен разказ за свързаните с кирило-методиевската традиция локации и празници и своеобразна покана за включване към националния маршрут на различни държавни, обществени и бизнес-ориентирани институции и показва потенциала на българското културно наследство като интегрална част от Културния маршрут Кирил и Методий на Съвета на Европа.

Режисьор и сценарист Александър Томов-син, консултанти – сътрудници на КМНЦ–БАН и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Премиерата на филма е организирана съвместно с Чешкия институт в София на 24 ноември, в навечерието на празника на св. Климент Охридски и беше съпроводена с представянето на сборника „Места на паметта“.

Филмът може да бъде видян на: https://www.youtube.com/watch?v=IxkIIlEjI2U&t=78s

 

30.11 – 1.12. 2023 г.

Международна ученическа конференция „1160 years since the beginning of Cyrillo-Methodian mission”, Солун, Гърция

КМНЦ и Столична община подкрепят подготовката и участието на 14 ученици и един учител от НГДЕК в конференцията в рамките на подписания меморандум за сътрудничество. Участниците представиха индивидуални и групови проекти на теми, свързани с кирилометодиевската традиция.

 

Свързани публикации:

А НА ЖЕНАТА БЯХА ДАДЕНИ КРИЛА. СБОРНИК В ЧЕСТ НА ПРОФЕСОР СВЕТЛИНА НИКОЛОВА/ AND WINGS WERE GIVEN TO THE WOMAN. IN HONOUR OF PROFESSOR SVETLINA NIKOLOVA. СЪСТ.: С. БЪРЛИЕВА, В. ЖЕЛЯЗКОВА, Н. ГАНЧЕВА (= PalaeobulgaricaXLVI (2022), 4. Специално издание, София, 1064 c. ISSN 0204-4021;ISSN 0204-4021; ISBN 978-954-9787-57-3.

Вж. https://palaeobulgarica.eu/687/broj-xlvi-2022-4-specialno-izdanie

СУПРАСЪЛСКИ СБОРНИК. БИБЛИОГРАФИЯ (1825–2023): ПОСВЕЩАВА СЕ НА 200-ГОДИШНИНАТА ОТ ОТКРИВАНЕТО НА СУПРАСЪЛСКИЯ СБОРНИК / СЪСТАВИТЕЛ: НЕЛИ ГАНЧЕВА. – СОФИЯ, БАН, КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР, 2023. – 68 С. + 20 С. ИЛ. ; ISBN 978-954-9787-60-3. Свободен достъп

КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ МЕСТА НА ПАМЕТТА В БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА. РЕДАКТОРИ: ЕВГЕНИ ЗАШЕВ, ВЕСЕЛКА ЖЕЛЯЗКОВА, СЛАВИЯ БЪРЛИЕВА, БОЙКА МИРЧЕВА. СОФИЯ: КМНЦ-БАН, 2023 (БИБЛИОТЕКА ЛЕГЕНДА). DOI: 10.59076/5808.2023; ISBN 978-954-9787-58-0. Свободен достъп и Интерактивна карта към сборника

 

2024

 

1-7 април 2024 г.

Като представител на България в Асоциацията за Европейския културен маршрут на св. Кирил и Методий, КМНЦ–БАН съдейства за осъществяването на организирано пътуване на 51 учители от Шуменските училища и преподаватели от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ по стъпките на св. Кирил и Методий в Словакия и Чехия с културно-образователна цел.

 

22 май 2024 г.

Изложба на открито „За Кирил и Методий, някога и сега“

Изложбата е посветена на 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, както и на домакинството на София на годишната асамблея на Европейския културен маршрут на св. Кирил и Методий на Съвета на Европа. Тя е експонирана от 22 до 28 май в Античния културно-комуникационен комплекс Сердика (Ларго София).

Публикация за събитието:

https://www.bta.bg/bg/news/lik/culture/674433-kirilo-metodievskiyat-nauchen-tsentar-pri-ban-predstavya-izlozhbata-za-kiril-i

 

23 май 2024 г.

Генерална асамблея на Асоциацията „Европейски културен маршрут на св. Кирил и Методий“ – София, България

На 23-24 май Кирило-Методиевският научен център при БАН е домакин на Генералната асамблея на асоциацията „Европейски културен маршрут за св. Кирил и Методий“, която през 2021 г. е сертифицирана със знака „Културен маршрут на Съвета на Европа“. През 2023 г. към нея се присъединява и Археологическия музей „Велики Преслав“. Събитието е открито от заместник-председателя на БАН чл.-кор. проф. дн Стефан Хаджитодоров. В своето приветствие към участниците от България, Гърция, Италия, Сев. Македония, Словакия и Чехия чл.-кор. Хаджитодоров подчертава че Академията като първата институция, институционализирала изследванията по кирилометодиевистика, категорично подкрепя инициативата, както и усилията на КМНЦ да изгради националната част на този паневропейски маршрут, призван „чрез пътуване в пространството и времето да превръща наследството на отделни страни и култури в живо и споделено европейско наследство“. В словото е посочено, че научната основа на всеки културен маршрут е необходимо условие за неговата автентичност и функционалност и е отправена препоръка за по-голяма интернационализация на управлението маршрута.

В деловата част на заседанието е представен отчетът на Асоциацията и са приети нови членове – Община Рим и Фондация „Аквилея“ от Италия и Супрасълската академия в Полша.

Публикации за събитието:

https://www.bas.bg/?p=50103#

https://bnr.bg/post/101995084/izlojbata-za-kiril-i-metodii-nakoga-i-sega-e-otkrita-v-sofia