Страхота, наречен Методий. Как е чествувано хилядолетието от смъртта на Методий

Елемент

Заглавие

Страхота, наречен Методий. Как е чествувано хилядолетието от смъртта на Методий

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Христо Ботушаров

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1985

Страници

с. 24-25.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.3.2.; 7.

Годишнина

VIII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / Б 5530

Име на изданието

Забележки

Анотации

1100 г. от смъртта на Методий

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Методий

Колекции

, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 16 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/45354