Славянска филология. Т. 17 Доклади и статии за IX Международен конгрес на славистите. Езикознание

Елемент

Заглавие

Славянска филология. Т. 17 Доклади и статии за IX Международен конгрес на славистите. Езикознание

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

София

Година на издаване

1983

Страници

с. 5-16.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

БАН / А 0958

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

В. И Георгиев

описание на тома

Предметна рубрика

Старобългарски език - Възникване на книжовната му форма.

Колекции

„Славянска филология. Т. 17 Доклади и статии за IX Международен конгрес на славистите. Езикознание“. София, 1983, София, 1983, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44674