A New British - Bulgarian Initiative Информация

Елемент

Заглавие

A New British - Bulgarian Initiative Информация

Езикова група

Латиница

Език на изданието

англ.

Код на изданието

Автор

Dilyana Radoslavova

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

2004

Страници

p. 434-437

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.; 1.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Scripta e-Scripta

Забележки

Представяне на проекта: Machine - readable description and Searchable Catalogues of Cyrillic Manuscripts

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Описи на средновековни славянски ръкописи

Колекции

„A New British - Bulgarian Initiative Информация“. , 2004, , 2004, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44617