1100 години од хиротонизираньето на свети Климент во епископ и доаганьето на свети Наум во Охрид

Елемент

Заглавие

1100 години од хиротонизираньето на свети Климент во епископ и доаганьето на свети Наум во Охрид

Езикова група

Кирилица; Латиница

Език на изданието

бълг.; мак.; макед.; фр.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Охрид

Година на издаване

1996

Страници

с. 163-166.; с. 167-172.; с. 173-185.; с. 57-68.; с. 69-76.; с. 77-87.; с. 89-98.; с. 99-110.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.2.2.; 4.3.; 4.3.1.; 4.3.2.; 4.3.3.; 5.4.3.; 5.5.1.1.; 5.5.1.2.; 5.5.2.1.; 6.3.; 8.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Аксиниjа Джурова; Вангелиjа Десподова; Добрила Миловска; Мито Миовски; Михаjло Георгиевски; Петар Милькович-Пепек; Петко Домазетовски; Ратомир Гроздановски; Цветан Грозданов

описание на тома

Предметна рубрика

Климент Охридски - Гроб; Константин-Кирил Философ - Гроб; Наум Охридски - Гроб; Орнаменти в старобългарските ръкописи от X-XI в.

Колекции

„1100 години од хиротонизираньето на свети Климент во епископ и доаганьето на свети Наум во Охрид“. Охрид, 1996, Охрид, 1996, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44426