Methodios und Kyrillos in ihrer europaischen Dimension HRSG. Evangelos Konstantinou (= Philhellenische Studien, Band 10)

Елемент

Заглавие

Methodios und Kyrillos in ihrer europaischen Dimension HRSG. Evangelos Konstantinou (= Philhellenische Studien, Band 10)

Езикова група

Латиница

Език на изданието

нем.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Frankfurt am Main Peter Lang

Година на издаване

2005

Страници

355 s.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Рецензия от: Drbal, Vlastimil // Byzantinoslavica, LXV, 2007,p. 406-410.

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Константин-Кирил Философ; Методий

Колекции

„Methodios Und Kyrillos in Ihrer Europaischen Dimension HRSG. Evangelos Konstantinou (= Philhellenische Studien, Band 10)“. Frankfurt am Main Peter Lang, 2005, Frankfurt am Main Peter Lang, 2005, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44420