Слънцето да свети еднакво за всички...

Елемент

Заглавие

Слънцето да свети еднакво за всички...

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Владимир Топенчаров

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981

Страници

с. 4-7.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.; 7.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Наука и техника за младежта

Забележки

Разговор за делото на Кирил и Методий

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Прослава на Кирило-Методиевото дело

Колекции

„Слънцето да свети еднакво за всички. “. , 1981, , 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43843