Българистика

Елемент

Заглавие

Българистика

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1989

Страници

с. 31 - 33.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.1.

Годишнина

IV

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

КМНЦ

Име на изданието

Забележки

Анотации

За трите пражки Кирило-Методиади / 1987, 1989, 1988 /

Рецензия

uri

Илюстрации

Величко Тодоров

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Българистика“. , 1989, , 1989, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43583