История на българския език

Елемент

Заглавие

История на българския език

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Ст Младенов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981

Страници

с. 248-254.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.

Годишнина

VI

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 16760

Име на изданието

Съпостав. езикозн.

Забележки

Анотации

Подпис: С. И. Съдържа и части от рец. за кн. публикувани в периода 1929-1933 г. ог бълг. и чужди слависти

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„История на българския език“. , 1981, , 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43496