Кирилица и глаголица срещу дявола, или още един оловен амулет от X век

Елемент

Заглавие

Кирилица и глаголица срещу дявола, или още един оловен амулет от X век

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Казимир Попконстантинов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

2004

Страници

с. 69-75

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.4; 4.3.2.; 4.3.3.; 4.3.4.

Годишнина

XXVIII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Palaeobulgarica

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Азбуки, старобългариски - Глаголица и кирилица; Епиграфика, старобългарска

Колекции

„Кирилица и глаголица срещу дявола, или още един оловен амулет от X век“. , 2004, , 2004, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 21 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43268