Асеманиевото евангелие Старобългарски глаголически паметник от X век. Худож.-истор. проучване

Елемент

Заглавие

Асеманиевото евангелие Старобългарски глаголически паметник от X век. Худож.-истор. проучване

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Аксиния Джурова; Вера Иванова-Мавродинова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Под ред. и предговор на Иван Дуйчев

Местоиздаване, Издателство

София Наука и изкуство

Година на издаване

1981

Страници

100 с. с факс.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.3.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / Ст П А 61

Име на изданието

Забележки

Библиогр. с. 66-78; Съдържа и: Асеманиево евангелие - Факс. изд. - 158 с. с цв. факс

Анотации

Рецензия

L Moszynski Rocznik Slawistyczny XLV 1985 p. 99-101 НБКМ / А 5763; Lubomira Havlikova Slov. prehled LXIX 1983 p. 242; Zdenka Ribarova Slovo XXXV 1985 p. 164-171 НБКМ / А 9578; Ангелина Минчева Асеманиево евангелие - вьжный источник о староболгарской культуре Palaeobulgsrica VII 1983 2 стр. 91-95 НБКМ / А 17411

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Асеманиево евангелие

Колекции

„Асеманиевото евангелие Старобългарски глаголически паметник от X век. Худож.-истор. проучване“. София Наука и изкуство, 1981, София Наука и изкуство, 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43091