Studia balcanica bohemoslavica. 1

Елемент

Заглавие

Studia balcanica bohemoslavica. 1

Езикова група

Латиница

Език на изданието

чеш.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Brno

Година на издаване

1987

Страници

p. 71-78.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.10.Велика Моравия и Кирило-Методиевото дело; 6.5.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Велика Моравия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

L. E Havlik

описание на тома

Предметна рубрика

Велика Моравия; Кирило-Методиевска традиция в Чехия.

Колекции

„Studia Balcanica Bohemoslavica. 1“. Brno, 1987, Brno, 1987, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 24 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42854