Леонид Кавелин като изследовател на старобългарския X в.

Елемент

Заглавие

Леонид Кавелин като изследовател на старобългарския X в.

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Христо Трендафилов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1982
май

Страници

с. 12.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.; 5.4.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ В 6003

Име на изданието

Плиска, Мадара, Преслав

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Леонид Кавелин като изследовател на старобългарския X в“. , 1982, , 1982, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 26 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42514