Книжовната норма при аористичните дублети в старобългарските паметници

Елемент

Заглавие

Книжовната норма при аористичните дублети в старобългарските паметници

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Екатерина Дограмаджиева

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1982

Страници

с, 15- 22.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.4.

Годишнина

XXXVII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ А 1702

Име на изданието

Език и литература

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Книжовната норма при аористичните дублети в старобългарските паметници“. , 1982, , 1982, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42322