Анатомо-физиологични понятия и представи в старобългарската книжнина

Елемент

Заглавие

Анатомо-физиологични понятия и представи в старобългарската книжнина

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Минчо Георгиев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1990

Страници

с. 23-38.; с. 65-79.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

6.1.

Годишнина

XIV

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ А 17411

Име на изданието

Palaeobulgarica

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Анатомо-физиологични понятия и представи в старобългарската книжнина“. , 1990, , 1990, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42281