Стефан Младенов. Очерк

Елемент

Заглавие

Стефан Младенов. Очерк

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Лидия Крумова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

София Унив. издателство "Св. Климент Охридски"

Година на издаване

1989

Страници

127 с.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / 101041

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

Русин Русинов Бълг. ез. XLII 1991 1 83 - 84 НБКМ / Б 3206

uri

Илюстрации

8 л. факс., ил., портр.

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Стефан Младенов. Очерк“. София Унив. издателство "Св. Климент Охридски", 1989, София Унив. издателство "Св. Климент Охридски", 1989, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42262