Българска военна история. От втората четвърт на X до втората половина на XV в.

Елемент

Заглавие

Българска военна история. От втората четвърт на X до втората половина на XV в.

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Б. Чолпанов; Д. Ангелов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

София БАН

Година на издаване

1989

Страници

314 с.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / II 60985

Име на изданието

Забележки

Рез. на рус. и англ. език. Библиогр. с. 257 - 269.

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

с илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„ От втората четвърт на X до втората половина на XV в“. София БАН, 1989, София БАН, 1989, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41942