Славянска филология. Т.19. Доклади и статии за X Междунар. конгрес на славистите. Езикознание

Елемент

Заглавие

Славянска филология. Т.19. Доклади и статии за X Междунар. конгрес на славистите. Езикознание

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

рус.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1988

Страници

с. 19-28.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.4.3.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

БАН / А 0958

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Екатерина Догармаджиева; Красимира Костова

описание на тома

Предметна рубрика

Старобългарски език - възникване на книжовната му норма

Колекции

„Славянска филология. Т.19. Доклади и статии за X Междунар. конгрес на славистите. Езикознание“. , 1988, , 1988, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41838