Славянска филология. Т. 19. Доклади и статии за X Международен конгрес на славистите. Езикознание

Елемент

Заглавие

Славянска филология. Т. 19. Доклади и статии за X Международен конгрес на славистите. Езикознание

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.; рус.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

София

Година на издаване

1988

Страници

с. 5-18.; с. 64-74.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.1.; 6.4.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

БАН / А 0958

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

И Дуриданов; П Филкова

описание на тома

Предметна рубрика

Кирило-Методиевската традиция в Русия

Колекции

„Славянска филология. Т. 19. Доклади и статии за X Международен конгрес на славистите. Езикознание“. София, 1988, София, 1988, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41722