Славянска филология. Т. 20. Доклади и статии от X Международен конгрес на славистите. Литературознание и фолклор

Елемент

Заглавие

Славянска филология. Т. 20. Доклади и статии от X Международен конгрес на славистите. Литературознание и фолклор

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1988

Страници

s. 5-11.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

6.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

БАН / A 0958; НБКМ / 249837

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Надежда Драганова

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Славянска филология. Т. 20. Доклади и статии от X Международен конгрес на славистите. Литературознание и фолклор“. , 1988, , 1988, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41717