Доклади и статии на X Междунар. конгрес на славистите. Т.19. Езикознание

Елемент

Заглавие

Доклади и статии на X Междунар. конгрес на славистите. Т.19. Езикознание

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

София

Година на издаване

1988

Страници

с. 127-138.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.4.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

БАН / А 0958

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Георги Герджиков

описание на тома

Предметна рубрика

Морфология на старобългарския език - Глаголна система

Колекции

„Доклади и статии на X Междунар. конгрес на славистите. Т.19. Езикознание“. София, 1988, София, 1988, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41638