Българско средновековие

Елемент

Заглавие

Българско средновековие

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.; рус.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

София

Година на издаване

1980

Страници

с. 15 - 19.; с. 210 - 211.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.; 5.5.3.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / II 52473

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Васил Гюзелев; Д. С Лихачов

описание на тома

Предметна рубрика

Йоан Екзарх - Шестоднев

Колекции

„Българско средновековие“. София, 1980, София, 1980, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 16 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41161