БИБЛЕЙСКИТЕ ЦИТАТИ В СТАРОБЪЛГАРСКАТА КНИЖНИНА Die Bibelzitate in der altbulgarischen Literatur. Teil 1

Елемент

Заглавие

БИБЛЕЙСКИТЕ ЦИТАТИ В СТАРОБЪЛГАРСКАТА КНИЖНИНА Die Bibelzitate in der altbulgarischen Literatur. Teil 1

Езикова група

Латиница

Език на изданието

нем.

Код на изданието

Автор

Dimitar Dunkov

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Salzburg Inst. fur Slawistik der Univ. Salzburg

Година на издаване

1995

Страници

LV, 390 p.

Описание на серията

Die Slawischen Sprachen Bd. 43

ISBN

Систематичен код

4.3.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 20889

Име на изданието

Забележки

Съдържа: Vorwort, p. I-II; Die Bibelzitate als linguistische und textologische Quelle, p. III-LV; Verzeichnis der Bibelzitate in den altbulgarischen Handschriften des 10. und 11. Jahrhunderts, p. 1-346; Die Bibelzitate in der Reihenfolge der Bucher der Heiligen Schrift, p. 347-374; Verzeichnis der Abkurzungen, p. 375-379; Bibliographie, p. 380-390

Анотации

Първа част от поредица, посветена на <библейските цитати> в старобългарската литература. В труда е представен опис на библейските цитати в <Супрасълския сборник>, <Клоцовия сборник>, <Синайския евхологий>, <Зографските кирилски листове>, <Рилските глаголически листове> и <Хилендарските кирилски листове>. За сравнение са приведени примери и от следните <старобългарски паметници> - <Зографско евангелие>, <Мариинско евангелие>, <Асеманиево евангелие>, <Савина книга>, <Охридско евангелие>, <Боянски палимпсест>, <Енински апостол>, <Синайски псалтир>. Последната глава е посветена на цитирането според Свещеното писание в изданието на Св. Синод на Българската църква, 1990 г.

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Библейски цитати

Колекции

„БИБЛЕЙСКИТЕ ЦИТАТИ В СТАРОБЪЛГАРСКАТА КНИЖНИНА Die Bibelzitate in Der Altbulgarischen Literatur. Teil 1“. Salzburg Inst. fur Slawistik der Univ. Salzburg, 1995, Salzburg Inst. fur Slawistik der Univ. Salzburg, 1995, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40902