Свети Арнулф и крал Арнулф

Елемент

Заглавие

Свети Арнулф и крал Арнулф

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Мария Шнитер

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1995

Страници

с. 15-21.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

6.1.

Годишнина

XIX

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 17411

Име на изданието

Palaeobulgarica

Забележки

Рез. на англ. ез

Анотации

Присъствието на <календар>но указание за богослужебна възхвала на св. Арнулф под датата 18 юли в <Банишкото евангелие> от XIII в. и в Апостол ј 882 от НБКМ, ръкопис също от XIII в., се явява източник на хипотези за времето на проникване на култа към св. Арнулф в <славянския календар>. Има две предположения за включването му в славянския календар: първото - още в най-ранния <панонско-моравски период> от редакторско-съставителската работа на Методиевия книжовен кръг, - и второто - по-късна възможност за проникване на <култ>а сред източните и южните славяни, като се има предвид, че двата славянски <извор>а са от XIII в. Разглежданият проблем се явява повод за актуализирането на необходимостта от по-обстойно проучване на възможностите за преки и непреки западни влияния върху славянската книжовна и литургична традиция

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Календар

Колекции

„Свети Арнулф и крал Арнулф“. , 1995, , 1995, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40878