Творческото дело на Петър Илчев (1927-1995)

Елемент

Заглавие

Творческото дело на Петър Илчев (1927-1995)

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Анна-Мария Тотоманова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1995

Страници

с. 135-142.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.1.; 1.2.2.

Годишнина

L

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 1702

Име на изданието

Ез. и лит.

Забележки

Съдържа и библиография на трудовете на Петър Илчев, с. 141-142

Анотации

"In memoriam"

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Творческото дело на Петър Илчев (1927-1995)“. , 1995, , 1995, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 26 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40846