Methodbibel Die Methodbibel Die Bucher der Konige. Das erste Buch Samuel

Елемент

Заглавие

Methodbibel Die Methodbibel Die Bucher der Konige. Das erste Buch Samuel

Езикова група

Латиница

Език на изданието

нем.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Salzburg Inst. fur Slawistik der Univ. Salzburg

Година на издаване

1995

Страници

402 p.

Описание на серията

Die Slawischen Sprachen Bd. 42. Kritische Ausgaben altbulgarischer Texte = КРИТИЧНИ ИЗДАНИЯ НА СТАРОБЪЛГАРСКИ ТЕКСТОВЕ / Hrsg. Otto Kronsteiner ; 5

ISBN

1019-2498

Систематичен код

3.3.3.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

България; Молдова; Русия; Сърбия

Сигнатура

НБКМ / А 20889

Име на изданието

Забележки

Съдържа и: Dimitar Dunkov. Wie lange noch werden die Altbulgaristen kritische Ausgaben des Bibeltextes fur entbehrlich halten? : Uber einige Probleme bei der kritischen Ausgabe der Bucher der Konige = Докога старобългаристите ще подминават необходимостта от критично издание на библейския текст? : За някои проблеми на критичното издание на <Книгите Царства>. [Уводна статия], с. 7-36 (Библиогр., с. 35-36); Списък на ръкописите, с. 401-402

Анотации

Текстът е издаден на <глаголица> и <кирилица>. В уводната статия се обръща внимание на някои проблеми, свързани с подготвяното издание на Методиевия превод на четирите <Книги Царства>, като съотношението между паримейния и чети-текст, прилагания подход при използването на преписи от различни преводи, редакции и изводи и др. За изданието са използвани следните ръкописи: 1. Ръкописи от България и Молдова: Библейски сборник (България-Молдова, XV в.), М., РГБ (преди ГБЛ), ф. 178, Муз. 3750; Библейски сборник (България, XIV в.), Санкт-Петербург, РНБ (преди ГПБ), F. I. 461; Библейски сборник (България-Молдова, 1537 г.), М., РГБ (преди ГБЛ), ф. 256, Рум. 29; Острожка библия. Фототипно изд. М.-Л., 1988; 2. Ръкописи от Русия: Библейски сборник (Русия, XV в.), М., РГБ (преди ГБЛ), ф. 173, МДА 12; Библейски сборник (Русия, XV в.), Санкт-Петербург, РНБ (преди ГПБ), Сол. 75/75; Библейски сборник с Хронограф (Русия, XV в.), М., РГБ (преди ГБЛ), ф. 304, собр. ТСЛ 728; Библейски сборник (Русия, XV в.), М., РГБ (преди ГБЛ), ф. 310, Унд. 1; 3. Ръкописи от Сърбия: Библейски сборник (Сърбия и България, 1544), М., РГБ (преди ГБЛ), ф. 87, Григ. 1 (М/1684).

Рецензия

uri

Илюстрации

ill.

описание на тома

Предметна рубрика

Книги Царства - Преводи; Книги Царства - Преписи; Книги Царства - Редакции; Преводи на Методий - Библия

Колекции

„Methodbibel Die Methodbibel Die Bucher Der Konige. Das Erste Buch Samuel“. Salzburg Inst. fur Slawistik der Univ. Salzburg, 1995, Salzburg Inst. fur Slawistik der Univ. Salzburg, 1995, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40569