Съдбата на Кирило-Методиевото книжовно наследство

Елемент

Заглавие

Съдбата на Кирило-Методиевото книжовно наследство

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Светлина Николова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1999

Страници

с. 12.

Описание на серията

ISBN

0861-3990

Систематичен код

4.3.2; 4.3.3; 5.1

Годишнина

IX

Съставител

Географски понятия

България Bulgaria; Европа

Сигнатура

НБКМ / В 6400

Име на изданието

Аз Буки

Забележки

Анотации

Авторката проследява сложната и противоречива съдба на най-ранните <глаголически> и <кирилски ръкописи> от X-XI в., в които е представено <Кирило-Методиевото книжовно наследство>. В три поредни части е публикувана изчерпателна информация за откриването, проучването и съхраняването на следните ръкописи: <Асеманиево евангелие>, <Супрасълски сборник>, <Енински апостол>, <Мариинско евангелие>, <Синайски молитвеник>, <Синайски псалтир>, <Зографско евангелие>, <Савина книга>, <Рилски глаголически листове>, както и на новооткрития <Лондонски псалтир>. Подчертава се изключителната стойност на <Кирило-Методиевските> <глаголически и кирилски паметници> от X-XI в. за културното развитие на България и Европа

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Асеманиево евангелие; Глаголически паметници - история на откриването и проучването; Глаголически паметници - съхранение; Енински апостол; Зографско евангелие; Кирилски паметници - история на откриването и проучването; Кирилски паметници - съхранение; Лондонски псалтир; Мариинско евангелие; Рилски глаголически листове; Савина книга; Синайски евхологий; Синайски псалтир; Супрасълски сборник

Колекции

„Съдбата на Кирило-Методиевото книжовно наследство“. , 1999, , 1999, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40532