Нови данни за апракосите от мирославовски тип

Елемент

Заглавие

Нови данни за апракосите от мирославовски тип

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Екатерина Дограмаджиева

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1999

Страници

с. 3-13.

Описание на серията

ISBN

0204-4021

Систематичен код

5.2.1

Годишнина

XXIII

Съставител

Географски понятия

Москва; Санкт Петербург

Сигнатура

КМНЦ; НБКМ / А 17411

Име на изданието

Palaeobulgarica

Забележки

Съдържа: Таблица; Списък на цитираните славянски евангелски ръкописи с данни за техните издания, местонахождения и съкращения; Рез. на англ. ез

Анотации

Нови данни за <мирославовския тип Синаксар> авторката открива в три славянски ръкописа: <Четириевангелие, руски препис от XII в.> - РГАДА, Фонд 381 ј 1, Москва; <Пълно изборно евангелие, сръбски препис ј 4 от XIII в.> - Ватиканска апостолическа библиотека; <Кратък апракос, български препис от XIII-XIV в.> (<Верковичево евангелие>) - Руска национална библиотека, Q. п. I. 43, Санкт Петербург. Заедно с новоиздирените материали науката разполага общо с пет ръкописа, които съдържат данни за мирославовския тип <Синаксар>. В четири от тях се откриват следи от <глаголица> в цифровата система. Наличието на такива следи именно в <календарните указания> дават основание на авторката да предположи, че мирославовският тип <пълен апракос> е възникнал през старобългарския период, и то по време на неговия ранен <глаголически етап>

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Евангелие - изборно евангелие; Евангелие - преписи; Евангелие - синаксар

Колекции

„Нови данни за апракосите от мирославовски тип“. , 1999, , 1999, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40522