Милетич Любомир Милетич до Ватрослав Ягич Писма 1896-1914

Елемент

Заглавие

Милетич Любомир Милетич до Ватрослав Ягич Писма 1896-1914

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

София Акад. изд. "Проф. Марин Дринов"

Година на издаване

1996

Страници

384 с. : с факс.

Описание на серията

ISBN

954-430-400-2

Систематичен код

1.2.1; 1.2.2

Годишнина

Съставител

Състав., прев. от хърв., уводна статия, обясн. бел. Румяна Божилова

Географски понятия

Загреб

Сигнатура

НБКМ / 618005

Име на изданието

Забележки

Съдържа показалец на личните имена

Анотации

В книгата са публикувани 158 писма в български превод, съдържащи данни за личния живот и професионалната кариера на двамата големи <слависти>, за плодотворното научно сътрудничество и искреното приятелство мужду тях. Писмата носят ценна информация и за <историята на славистиката>. Съхраняват се в Архива на Националната и Университетска библиотека в Загреб и не са публикувани досега.

Рецензия

Стоян Петков Личността като ценност на културата Българистика и българисти II 1997 3 с. 43-44 1310-8190 НБКМ / А 23644

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Изследователи на Кирило-Методиевото дело

Колекции

Състав., прев. от хърв., уводна статия, обясн. бел. Румяна Божилова. „Милетич Любомир Милетич до Ватрослав Ягич Писма 1896-1914“. София Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 1996, София Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 1996, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 24 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40520