Румяна Павлова на шейсет години

Елемент

Заглавие

Румяна Павлова на шейсет години

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Събка Богданова; Цветана Ралева

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1993

Страници

с. 95-103.

Описание на серията

ISBN

0204-8701

Систематичен код

1.2.2

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 16760

Име на изданието

Съпостав. езикозн.

Забележки

Съдържа библиогр. на трудовете й

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Изследователи на Кирило-Методиевото дело

Колекции

„Румяна Павлова на шейсет години“. , 1993, , 1993, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40498