Речник на Солунската легенда по пет преписа

Елемент

Заглавие

Речник на Солунската легенда по пет преписа

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Лидия Стефова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1999

Страници

с. 53-77.

Описание на серията

ISBN

0204-4021

Систематичен код

2.2

Годишнина

XXIII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

КМНЦ; НБКМ / А 17411

Име на изданието

Palaeobulgarica

Забележки

Съдържа текста на пет преписа на Солунска легенда; Библиогр. с.75-77; Рез. на англ. ез

Анотации

Публикацията представя <Солунска легенда> в лексикографски аспект и заедно с това предлага един възможен <модел за речник> на средновековна творба, запазена в късни преписи. За целите на речника петте известни преписа на легендата - Тиквешки, Хаджиконстантинов, Софийски, Николашки и Кривопаланешки - са отново разчетени и сравнени със старите им издания. В речника не се изхожда от един основен препис, а всички преписи са равнопоставени

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Солунска легенда - лексикография; Солунска легенда - преписи

Колекции

„Речник на Солунската легенда по пет преписа“. , 1999, , 1999, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40496