Палеославистиката на XII международен конгрес на славистите

Елемент

Заглавие

Палеославистиката на XII международен конгрес на славистите

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Мария Йовчева; Нина Гагова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1999

Страници

с. 93-104.

Описание на серията

ISBN

0204-4021

Систематичен код

6.4

Годишнина

XXIII

Съставител

Географски понятия

Краков

Сигнатура

КМНЦ; НБКМ / А 17411

Име на изданието

Palaeobulgarica

Забележки

Анотации

Отразява работата на <конгреса>, състоял се от 27 авг. до 2 септ. 1998 г. в Краков. Основните теми в областта на <литературоведската палеославистика>, засегнати на научния форум, са: Отношенията между <Източното и Западното славянство>; Ролята на <Библията> в православните славянски средновековни литератури и проблемът за <жанровете> в православните <славянски средновековни литератури>. Заседанията на секцията на <езиковедите палеослависти> са посветени на проблеми в областта на лексикологията, граматиката, правописа и палеографските особености на славянските ръкописи. Темите на двете кръгли маси са: "<Библията в културата на славяните>" и "Изследване на средновековните славянски ръкописи и ранните печатни книги с помощта на <компютър>"

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Конгреси

Колекции

„Палеославистиката на XII международен конгрес на славистите“. , 1999, , 1999, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40463