Тържественик

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

31-1F

Название на ръкописа

Тържественик

Брой кадри

5

Датировка

ХІV в.

Обем на ръкописа

362 листа в две колони; тук са заснети л. 44б-48а

Съдържание

Похвално слово за архангелите Михаил и Гавриил (8 ноември) от Климент Охридски (л. 44б-47б).

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма на копието

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

На 1 октомври 1947 г. чрез Васил Златарски и Йордан Иванов

Пагинация

горе вдясно с арабски цифри

Библиография

Щепкин, В. Н. Сборник белорусский Чудова монастыря, № 20. – Чтения в ОИДР, кн. 3. Москва, 1889, стр. 39-46; Иванов, Й. Български старини из Македония. София, 1931, стр. 333; Гошев, И. Стари записки и надписи, III. – Год. на Богосл. фак., т. ХII, 1935, стр. 20; Куев, К. М. Един необнародван препис от Климентовото слово за Михаил и Гавриил, сб. „Климент Охридски” (916-1966), София, 1966, стр. 221-242; Богдан, Д. П. Дело Климента Охридского по неизданным румынским источникам. // Климент Охридски. Материали за неговото чествуване по случай 1050 години от смъртта му. София, 1968, стр. 106-110; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 242, № 6 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Станчев, Кр., Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 74, № 5; Мирчева, Е. Германов сборник от 1358/1359 г. Изследване и издание на текста. София, 2006, стр. 387-400;

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Държавен исторически музей в Москва (ГИМ), Русия

Библиотека

Държавен исторически музей в Москва (ГИМ), Русия

Оригинална сигнатура

Чуд. 20

Добавил ресурса

cvetomira

Допълнителни бележки

няма
Няма

Колекции

NABAN_SB5_31-1F_0001.jpg NABAN_SB5_31-1F_0002.jpg NABAN_SB5_31-1F_0003.jpg NABAN_SB5_31-1F_0004.jpg NABAN_SB5_31-1F_0005.jpg

cvetomira. „Тържественик“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/32331