Пролог за м. септември-февруари от XVI в.

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

35-2F

Название на ръкописа

Пролог за м. септември-февруари от XVI в.

Брой кадри

3

Датировка

XVI в.

Обем на ръкописа

нямам данни; тук са заснети само л. 179б-181а

Съдържание

Поучение за Зачатие Богородично (9 декември) от Климент Охридски (л. 180а-181а)

Тип писмо

полуустав (?)

Бележки

няма на копието

Правопис

руски ?

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

На 1 октомври 1947 г. чрез Васил Златарски и Йордан Иванов

Пагинация

горе вдясно с арабски цифри, в средата с арабски цифри

Библиография

Е. В. Петухов. Материалы и заметки из истории древнерусской письменности, стр. 20; А. И. Пономарев. Памятники древнерусской церковно-учительной литературы, т. II, стр. 114 и 207; Стоянович, Л. Новые слова Климента Словенского. – Сборник ОРЯС, LXXX, № 1. Спб., 1905, стр. 83-84; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 307, № 7 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Станчев, Кр. Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 64, № 53

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Библиотеката на Руската академия на науките в Санкт Петербург (БРАН)\t

Библиотека

Библиотеката на Руската академия на науките в Санкт Петербург (БРАН)\t

Добавил ресурса

NULL

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

№ 33.12.1

Колекции

NABAN_SB5_35-2F_0001.jpg NABAN_SB5_35-2F_0002.jpg NABAN_SB5_35-2F_0003.jpg

NULL. „ септември-февруари от XVI в“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/32177