Пролог за м. септември – февруари

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

35-1F

Название на ръкописа

Пролог за м. септември – февруари

Брой кадри

5

Датировка

XIV в.

Обем на ръкописа

нямам данни; пергаментни листа в две колони; тук са заснети само л. 14б-16а

Съдържание

Поучение за Зачатие Богородично (9. XII.) от Климент Охридски (с. 14б-15б)

Тип писмо

устав

Бележки

няма

Правопис

руски (?)

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

На 1 октомври 1947 г. чрез Васил Златарски и Йордан Иванов

Пагинация

в средата с арабски цифри, горе вдясно с арабски цифри; има запазена и буквена пагинация

Библиография

Е. В. Петухов. Материалы и заметки из истории древнерусской письменности, стр. 20; А. И. Пономарев. Памятники древнерусской церковно-учительной литературы, т. II, стр. 114 и 207; Стоянович, Л. Новые слова Климента Словенского. – Сборник ОРЯС, LXXX, № 1. Спб., 1905, стр. 83-84; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 306, № 5 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Станчев, Кр. Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 64, № 53

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Библиотеката на Руската академия на науките в Санкт Петербург (БРАН)

Библиотека

Библиотеката на Руската академия на науките в Санкт Петербург (БРАН)

Добавил ресурса

NULL

Допълнителни бележки

инициали
Няма

съдържание

№ 17.11.4

Колекции

NABAN_SB5_35-1F_0001.jpg NABAN_SB5_35-1F_0002.jpg NABAN_SB5_35-1F_0003.jpg NABAN_SB5_35-1F_0004.jpg NABAN_SB5_35-1F_0005.jpg

NULL. „Пролог за м. септември – февруари“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/32176