Сборник с поучителни слова

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

1045F

Название на ръкописа

Сборник с поучителни слова

Брой кадри

10

Датировка

трета четвърт на ХVІІ в.

Обем на ръкописа

352 л., текстът е в две колони, тук са заснети само л. 117б-122а

Съдържание

Похвално слово за Цветница (връбна неделя) от Климент Охридски (л. 118а-122а)

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски с малоруски езикови особености

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Копието е прието в НА на 11 октомври 1967 г.

Пагинация

горе вдясно на всеки лист с арабски цифри

Библиография

Попов, А. Н. Описание рукописей и каталог книг церковной печати библиотеки А. И. Хлудова, с. 254-259; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 586-597; с. 588, № 10 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Николова, Св., М. Йовчева, Т. Попова, Л. Тасева. Българското средновековно културно наследство в сбирката на Алексей Хлудов в Държавния исторически музей в Москва. Каталог. С., 1999, с. 95, № 90, обр. 84.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Държавен исторически музей (ГИМ) в Москва

Библиотека

Държавен исторически музей (ГИМ) в Москва

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

Всяко слово започва с високи неовизантийски тип инициали с растителни елементи
Няма

съдържание

Хлуд. 107 (Сбирката на Алексей Хлудов)

Колекции

NABAN_SB5_1045F_0001.jpg NABAN_SB5_1045F_0002.jpg NABAN_SB5_1045F_0003.jpg NABAN_SB5_1045F_0004.jpg NABAN_SB5_1045F_0005.jpg NABAN_SB5_1045F_0006.jpg NABAN_SB5_1045F_0007.jpg NABAN_SB5_1045F_0008.jpg NABAN_SB5_1045F_0009.jpg NABAN_SB5_1045F_0010.jpg

maya. „Сборник с поучителни слова“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/31510