Богослужебен сборник

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

19-2F

Название на ръкописа

Богослужебен сборник

Брой кадри

3

Датировка

първата четвърт на ХІV в.

Обем на ръкописа

104 л., тук са заснети само л. 87б-89а

Съдържание

Поучително слово за Цветница (Слово за цветоносна неделя) от Климент Охридски

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

среднобългарски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

На 1 октомври 1947 г. чрез Васил Златарски и Йордан Иванов

Пагинация

горе вдясно на всеки лист с арабски цифри

Библиография

Попов, А. Описание рукописей и каталог книг церковной печати библиотеки А. И. Хлудова. М., 1872, с. 292-293; Щепкина, М., Т. Протасьева, Л. Костюхина, В. Голышенко. Описание пергаментных рукописей Государственого истоического музея. Ч. 2. Рукопуси болгарские, сербские и молдавские. - Археогафический ежегодник за 1965 г. М., 1966, с. 283; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 549, 587, 594-597 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Николова, Св., М. Йовчева, Т. Попоа, Л. Тасева. Българското средновековно културно наследство в сбирката на Алексей Хлудов в Държавния исторически музей в Москва. Каталог. С., 1999, с. 61-62, № 56; в Приложението - обр. 103.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Държавен исторически музей в Москва, Русия

Библиотека

Държавен исторически музей в Москва, Русия

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

заставки в геометрично-плетеничен стил, но не на заснетите листове
Няма

съдържание

Хлуд. 135 (Сбирна на А. Хлудов); преди това е принадлежал на А. Гилфердинг (Сбирка на Гилф. 8)

Колекции

NABAN_SB5_19-2F_0001.jpg NABAN_SB5_19-2F_0002.jpg NABAN_SB5_19-2F_0003.jpg

maya. „Богослужебен сборник“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 25 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/21822