Сборник

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

818F

Название на ръкописа

Сборник

Брой кадри

16

Датировка

края на ХІІ - началото на ХІІІ в.

Обем на ръкописа

304 л., в две колони, тук са заснети само л. 101б-115а

Съдържание

Пространно житие на св. Методий (6 април, л. 102а-109б). Похвално слово за св. Кирил и Методий (л. 109б-115б).

Тип писмо

устав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

отбелязана е датата 20 януари 1967 г.

Пагинация

горе вдясно на всеки лист с арабски цифри

Библиография

Dummler, E. Die pannonische Legende vom heiligen Methodius. – Archiv fur Kunde oesterreichischer Geschichter Geschichtsquellen, 12, 1854; Бодянский, О. О времени происхождения славянских письмен. М., 1855, 42-54; Бодянский, О. Кирилл и Мефодий. Собрание памятников, до деятельности святых первоучителей и просветителей славянских племен относящихся. Житие Мефодия. - ЧОИДР, 1865, 1, 1-11, № 1; Miklosich, Fr. Vita sancti Methodii russico-slovenice et latine. Vindobonae, 1870; Лавров, П. Житие святого Мефодия и похвальное слово Кириллу и Мефодию по списку ХІІ в. - ЧОИДР, Т. 189, кн. 2, с. 149-158 (и отделен отпечатък. М. 1989, с. І-ІІІ+14); Pastrnek, Fr. Dejiny slovanskych apostolu Cyrilla a Methoda s otiskem a rozborem hlavnich pramenu. Praha, 1902, р. 216-238; Теодоров-Балан, Ал. Кирил и Методи. І, С., 1920, 81-97; Лавров, П. Кирило та Методiй у давньосов'янському письменствi. Київ, 1928, 295-313 (с превод на украински език); Лавров, П. Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. Ленинград, 1930 (Труды Славянской комиссии Императорского Московского Археологического общества, І), 67-78; Попруженко, М., Ст. Романски. Библиографски преглед на славянските кирилски източници за живота и дейността на Кирил и Методий. С., 1935; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, 443-475 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Успенский сборник ХІІ-ХІІІ вв. Подгот. О. А. Князевской, В. Г. Демьяновым, М. В. Ляпон; под ред. С. И. Котова. М., 1971 (издание); Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 3. С., 1973, 164-165, № 1; 169-184 (фототипно) и 185-195 (наборно); 196-212 (в превод на бългаски език). (подготвили за печат Б. Ангелов и Хр. Кодов); Своднъй каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. ХІ-ХІІІ вв. М., 1984, № 165, 182-185; Жития Кирилла и Мефодия. М.-С., 1986, 183-21 (фототипно); 212-246 (наборно и с паралелен превод на руски език).

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Държавен исторически музей (ГИМ) - Москва

Библиотека

Държавен исторически музей (ГИМ) - Москва

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

Усп. 4 (от сбирката на Успенския събор в Московския Кремъл); от сбирката на Синодалната библиотека ( Син. 1063)

Колекции

NABAN_SB5_818F_0001.jpg NABAN_SB5_818F_0002.jpg NABAN_SB5_818F_0003.jpg NABAN_SB5_818F_0004.jpg NABAN_SB5_818F_0005.jpg NABAN_SB5_818F_0006.jpg NABAN_SB5_818F_0007.jpg NABAN_SB5_818F_0008.jpg NABAN_SB5_818F_0009.jpg NABAN_SB5_818F_0010.jpg NABAN_SB5_818F_0011.jpg NABAN_SB5_818F_0012.jpg NABAN_SB5_818F_0013.jpg NABAN_SB5_818F_0014.jpg NABAN_SB5_818F_0015.jpg NABAN_SB5_818F_0016.jpg

maya. „Сборник“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 16 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/21415