Агиографски сборник с жития и слова

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

770М-ІІ

Название на ръкописа

Агиографски сборник с жития и слова

Брой кадри

18

Датировка

средата на ХVІ в.

Обем на ръкописа

356 л., тук са заснети само л. 308а-323б

Съдържание

Пространно житие на св. Константин-Кирил Философ (14 февруари, л. 308а-318а) - продължение от NABAN_SB5_770M_PII. Ваднага след края му започва Похвално слово за св. Кирил от Климент Охридски (л. 318а-323б).

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

полуустав

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

28 ноември 1966 г. от Климентовата комисия чрез проф. Б. Ангелов

Пагинация

не се вижда на копието

Библиография

Попруженко, М., Ст. Романски. Библиографски преглед на славянските кирилски източници за живота и дейността на Кирил и Методий. С., 1935, с. 32, като № 28 и като № 33; Ангелов, Б. Ст. Славянски извори за Кирил и Методий. ИДБ "Васил Коларов" за 1956 г. С., 1958, с. 183, като № 28 и като № 34; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 3. С., 1973, с. 40, № 24 (подготвили за печат Б. Ангелов и Хр. Кодов); Capaldo, M. Materiali e ricerche per l’edizione critica di Vita Constantini: I. Testimoni e gruppi di testimoni. – Ricerche slavistiche (Nuova serie), 2004, 2 (48), р. 59, № 18; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 430, № 8 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов).

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Библиотека

Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург, ф. 32

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

Ник. 264 (от сбирката на Николски)

Колекции

NABAN_SB5_770M-PII_0001.jpg NABAN_SB5_770M-PII_0002.jpg NABAN_SB5_770M-PII_0003.jpg NABAN_SB5_770M-PII_0004.jpg NABAN_SB5_770M-PII_0005.jpg NABAN_SB5_770M-PII_0006.jpg NABAN_SB5_770M-PII_0007.jpg NABAN_SB5_770M-PII_0008.jpg NABAN_SB5_770M-PII_0009.jpg NABAN_SB5_770M-PII_0010.jpg NABAN_SB5_770M-PII_0011.jpg NABAN_SB5_770M-PII_0012.jpg NABAN_SB5_770M-PII_0013.jpg NABAN_SB5_770M-PII_0014.jpg NABAN_SB5_770M-PII_0015.jpg NABAN_SB5_770M-PII_0016.jpg NABAN_SB5_770M-PII_0017.jpg NABAN_SB5_770M-PII_0018.jpg

maya. „Агиографски сборник с жития и слова“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/20689