до-Макариев чети-миней

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

936

Название на ръкописа

до-Макариев чети-миней

Брой кадри

27

Датировка

края на ХV в.

Обем на ръкописа

333 л., тук са заснети само л. 291б-294а; л. 307а-330а

Съдържание

Похвално слово за св. Димитър Солунски от епископ Климент Охридски (26 октомври, л. 291б-294а); Мъчение на св. Параскева (28 октомври, л. 294а) - само началото; Пространно житие на св. Константин-Кирил Философ (14 февруари, л. 307а-330а). Преди началото на Житието е самият край на Мъчението за Зиновий и Зиновия (30 октомври).

Тип писмо

полуустав

Бележки

В текста на Пространното житие на св. Кирил са нанасяни бележки с молив, които представляват разночетения по Рилския препис, но по изданието на П.Й.Шафарик (това е отбелязано още в началото на произведението на л. 307б). За съжаление, на тук дигитализираното копие нито една от тези бележки не може да бъде разчетена.

Правопис

полуустав

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

отбелязана е датата 20 април 1967 г. чрез проф. Б. Ст. Ангелов

Пагинация

не се чете на копието

Библиография

Бодянский, О. Кирилл и Мефодий. Собрание памятников, до деятельности святых первоучителей и просветителей славянских племен относящихся. Паннонские жития. Житие Константина Философа. - ЧОИДР, 1963, 2, 162-187, № 6 (издание); Йосиф, йером. Опись рукописей, перенесенных из библиотеки Йосифова монастыря в библиотеку Московской духовной академии, М., 1882, 240-243, № 193; Сергий, архиеп. Полный месяцеслов Востока. Т. 1, Владимир, 1901, с. 269, с. 504; Сперанский, М. Сентябрьская Минея Четья до-макарьевского состава. - ИОРЯС, 1, 1896, 2, 25-29; Попруженко, М., Ст. Романски. Библиографски преглед на славянските кирилски източници за живота и дейността на Кирил и Методий. С., 1935, с. 30, № 17; Ангелов, Б. Ст. Славянски извори за Кирил и Методий. ИДБ "Васил Коларов" за 1956 г. С., 1958, с. 182, № 17=с. 183, № 35; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 3. С., 1973, с. 36, № 6(подготвили за печат Б. Ангелов и Хр. Кодов); Предварительный список славяно-русских рукописных книг ХV в., хранящихся в СССР (для Сводного каталога рукописных книг, хранящихся в СССР). Составитель: А. А. Турилов. М., 1986, с. 207, № 2086; Capaldo, M. Materiali e ricerche per l’edizione critica di Vita Constantini: I. Testimoni e gruppi di testimoni. – Ricerche slavistiche (Nuova serie), 2004, 2 (48), р. 59, № 6.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Руска държавна библиотека в Москва, Русия

Библиотека

Руска държавна библиотека в Москва, Русия

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

Влок. 193(591) (от сбирката на Йосифо-Волоколамския манастир, ф. 113)

Колекции

NABAN_SB5_936M_0001.jpg NABAN_SB5_936M_0002.jpg NABAN_SB5_936M_0003.jpg NABAN_SB5_936M_0004.jpg NABAN_SB5_936M_0005.jpg NABAN_SB5_936M_0006.jpg NABAN_SB5_936M_0007.jpg NABAN_SB5_936M_0008.jpg NABAN_SB5_936M_0009.jpg NABAN_SB5_936M_0010.jpg NABAN_SB5_936M_0011.jpg NABAN_SB5_936M_0012.jpg NABAN_SB5_936M_0013.jpg NABAN_SB5_936M_0014.jpg NABAN_SB5_936M_0015.jpg NABAN_SB5_936M_0016.jpg NABAN_SB5_936M_0017.jpg NABAN_SB5_936M_0018.jpg NABAN_SB5_936M_0019.jpg NABAN_SB5_936M_0020.jpg NABAN_SB5_936M_0021.jpg NABAN_SB5_936M_0022.jpg NABAN_SB5_936M_0023.jpg NABAN_SB5_936M_0024.jpg NABAN_SB5_936M_0025.jpg NABAN_SB5_936M_0026.jpg NABAN_SB5_936M_0027.jpg

maya. „до-Макариев чети-миней“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/20685