Чети-миней

Елемент

Тип на документа

Копие на ръкопис

Инвентарен номер

KMNC_Sol503/522

Название на ръкописа

Чети-миней

Брой кадри

42

Датировка

ХV в. (1494 г. - спорно)

Обем на ръкописа

619 л., тук са заснети само л. 197а-237б

Съдържание

Пространно житие на св. Константин-Кирил Философ (14 октомври)

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

поръчан за КМНЦ на 28 януари 1992 г.

Пагинация

горе вдясно с арабски цифри

Библиография

[Порфирьев, И. Я., А. В. Вадковский, Н. Ф. Красносельцев]. Описание рукописей Соловецкого монастыря, находящихся в библиотеке Казанской духовной академии. Т. 2, Казань, 1885, 379-386, № 619(503); Ангелов, Б. Ст. Славянски извори за Кирил и Методий. ИДБ "Васил Коларов" за 1956 г. С., 1958, с. 184, № 49 (под същия номер); Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 3. С., 1973, с. 35, № 4/цитиран пак същия номер (подготвили за печат Б. Ангелов и Хр. Кодов); Предварительный список славяно-русских рукописных книг ХV в., хранящихся в СССР (для Сводного каталога рукописных книг, хранящихся в СССР). Составитель: А. А. Турилов. М., 1986, с. 126, № 999 (под № 503/522); Розов, Н. Соловецкая библиотека и ее основатель игумен Досифей. - ТОДРЛ, 18, 1962, 294-304 (под № 503/522); Кукушкина, М. В. Библиотека Соловецкого монастыря в ХVІ в. - Археографисекий ежегодник за 1970 г. М., 1971, 360-361; Кукушкина, М. В. Произведения болгарских авторов в книжных центрах Северной Руси ХVІ-ХVІІ веков. - Кирило-Методиевски студии, Кн. 2, С. 1986, с. 209 (под № 619/503); Capaldo, M. Materiali e ricerche per l’edizione critica di Vita Constantini: I. Testimoni e gruppi di testimoni. – Ricerche slavistiche (Nuova serie), 2004, 2 (48), р. 60, № 28; Иванова, М. Пространното житие на св. Константин-Кирил в руските до-Макариеви чети-минеи. - Старобългарска литература (=Филологически изследвания в чест на Климентина Иванова), 33-34, С., 2005, 113-115; Иванова, М. Соловецките преписи на Пространното житие на Константин-Кирил Философ. - Старобългарска литература, 37-38, С., 2007, 69-90.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Руска национална библиотека - Санкт Петербург, Русия

Библиотека

Руска национална библиотека - Санкт Петербург, Русия

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма

съдържание

Сол. 503/522 (от Сбирката на Соловецкия манастир, ф. 717)

Колекции

KMNC_SOL503(522)_M-0001.jpg KMNC_SOL503(522)_M-0002.jpg KMNC_SOL503(522)_M-0003.jpg KMNC_SOL503(522)_M-0004.jpg KMNC_SOL503(522)_M-0005.jpg KMNC_SOL503(522)_M-0006.jpg KMNC_SOL503(522)_M-0007.jpg KMNC_SOL503(522)_M-0008.jpg KMNC_SOL503(522)_M-0009.jpg KMNC_SOL503(522)_M-0010.jpg KMNC_SOL503(522)_M-0011.jpg KMNC_SOL503(522)_M-0012.jpg KMNC_SOL503(522)_M-0013.jpg KMNC_SOL503(522)_M-0014.jpg KMNC_SOL503(522)_M-0015.jpg KMNC_SOL503(522)_M-0016.jpg KMNC_SOL503(522)_M-0017.jpg KMNC_SOL503(522)_M-0018.jpg KMNC_SOL503(522)_M-0019.jpg KMNC_SOL503(522)_M-0020.jpg KMNC_SOL503(522)_M-0021.jpg KMNC_SOL503(522)_M-0022.jpg KMNC_SOL503(522)_M-0023.jpg KMNC_SOL503(522)_M-0024.jpg KMNC_SOL503(522)_M-0025.jpg KMNC_SOL503(522)_M-0026.jpg KMNC_SOL503(522)_M-0027.jpg KMNC_SOL503(522)_M-0028.jpg KMNC_SOL503(522)_M-0029.jpg KMNC_SOL503(522)_M-0030.jpg KMNC_SOL503(522)_M-0031.jpg KMNC_SOL503(522)_M-0032.jpg KMNC_SOL503(522)_M-0033.jpg KMNC_SOL503(522)_M-0034.jpg KMNC_SOL503(522)_M-0035.jpg KMNC_SOL503(522)_M-0036.jpg KMNC_SOL503(522)_M-0037.jpg KMNC_SOL503(522)_M-0038.jpg KMNC_SOL503(522)_M-0039.jpg KMNC_SOL503(522)_M-0040.jpg KMNC_SOL503(522)_M-0041.jpg KMNC_SOL503(522)_M-0042.jpg

maya. „Чети-миней“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 26 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/20683