Изследователски препис на Пространното житие на св. Константин-Кирил от неизвестен препис

Елемент

Тип на документа

Копие на ръкопис

Инвентарен номер

KMNC_IX.C.7

Название на ръкописа

Изследователски препис на Пространното житие на св. Константин-Кирил от неизвестен препис

Брой кадри

39

Датировка

ХІХ в.

Обем на ръкописа

28 л.

Съдържание

Пространно житие на св. Константин-Кирил Философ (14 февруари, л. 1а-28б)

Тип писмо

полуустав, собственоръчна брошура на П. Й. Шафарик

Бележки

Въведени са разночетения: приблизително около 1/3 или 1/4 част от листа под текста, е оставена празна за вариантите и е отделена от текста с линия. Вариантите са скорописни.

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

поръчката е с дата 30 април 1996 г.

Пагинация

горе вдясно с арабски цифри

Библиография

Яцимирский, А. И. Описание южнославянских и русских рукописей заграничных библиотек, т. I – Сборник ОРЯС, Т. XCVIII, 1921, 746, № 50; Vasica, J, J. Vajs. Soupis Staroslovanských Rukopisů Národního Musea v Praze. Praha. 1957, 105-106; Capaldo, M. Materiali e ricerche per l’edizione critica di Vita Constantini: I. Testimoni e gruppi di testimoni. – Ricerche slavistiche (Nuova serie), 2004, 2 (48), р. 63, № 92.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

0

Книгохранилище на оригинала (Град):

Народен музей - Прага, Чехия

Библиотека

Народен музей - Прага, Чехия

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма

съдържание

IX.F.13

Колекции

KMNC_IX.C.7_4M_0001.jpg KMNC_IX.C.7_4M_0002.jpg KMNC_IX.C.7_4M_0003.jpg KMNC_IX.C.7_4M_0004.jpg KMNC_IX.C.7_4M_0005.jpg KMNC_IX.C.7_4M_0006.jpg KMNC_IX.C.7_4M_0007.jpg KMNC_IX.C.7_4M_0008.jpg KMNC_IX.C.7_4M_0009.jpg KMNC_IX.C.7_4M_0010.jpg KMNC_IX.C.7_4M_0011.jpg KMNC_IX.C.7_4M_0012.jpg KMNC_IX.C.7_4M_0013.jpg KMNC_IX.C.7_4M_0014.jpg KMNC_IX.C.7_4M_0015.jpg KMNC_IX.C.7_4M_0016.jpg KMNC_IX.C.7_4M_0017.jpg KMNC_IX.C.7_4M_0018.jpg KMNC_IX.C.7_4M_0019.jpg KMNC_IX.C.7_4M_0020.jpg KMNC_IX.C.7_4M_0021.jpg KMNC_IX.C.7_4M_0022.jpg KMNC_IX.C.7_4M_0023.jpg KMNC_IX.C.7_4M_0024.jpg KMNC_IX.C.7_4M_0025.jpg KMNC_IX.C.7_4M_0026.jpg KMNC_IX.C.7_4M_0027.jpg KMNC_IX.C.7_4M_0028.jpg KMNC_IX.C.7_4M_0029.jpg KMNC_IX.C.7_4M_0030.jpg KMNC_IX.C.7_4M_0031.jpg KMNC_IX.C.7_4M_0032.jpg KMNC_IX.C.7_4M_0033.jpg KMNC_IX.C.7_4M_0034.jpg KMNC_IX.C.7_4M_0035.jpg KMNC_IX.C.7_4M_0036.jpg KMNC_IX.C.7_4M_0037.jpg KMNC_IX.C.7_4M_0038.jpg KMNC_IX.C.7_4M_0039.jpg

maya. „Изследователски препис на Пространното житие на св. Константин-Кирил от неизвестен препис“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 26 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/20678