Изследователски препис на Пространното житие на св. Константин-Кирил от препис РМ 4/8

Елемент

Тип на документа

Копие на ръкопис

Инвентарен номер

KMNC_IX.F.5

Название на ръкописа

Изследователски препис на Пространното житие на св. Константин-Кирил от препис РМ 4/8

Брой кадри

29

Датировка

1845 г.

Обем на ръкописа

62 страници

Съдържание

Пространно житие на св. Константин-Кирил Философ (14 февруари, с. 1-56)

Тип писмо

бързопис

Бележки

В самото начало е запазена записка на П.Й. Шафарик относно писмото на Неофит Рилски до Виктор Григорович от 20 юли 1845 г., в което българският йеромонах обяснява, че преписът е направен в Рилския манастир от Панигирика на Владислав Граматик.

Правопис

ресавски (с червено мастило са правени корекции от П. Й. Шафарик)

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

поръчката е с дата 30 април 1996 г.

Пагинация

горе (съответно вдясно и вляво) с арабски цифри

Библиография

Яцимирский, А. И. Описание южнославянских и русских рукописей заграничных библиотек, т. I – Сборник ОРЯС, Т. XCVIII, 1921, 742-744, № 47; Vasica, J, J. Vajs. Soupis Staroslovanskych Rukopisu Narodniho Musea v Praze. Praha. 1957, 162-163; Capaldo, M. Materiali e ricerche per l’edizione critica di Vita Constantini: I. Testimoni e gruppi di testimoni. – Ricerche slavistiche (Nuova serie), 2004, 2 (48), р. 63, № 94; Diddi, C. II. La tradizione del grippo dei testimoni serbi. – Ricerche slavistiche (Nuova serie), 2004, 2 (48), 67–127 (C. Diddi); III. Edizione del grippo dei testimoni serbi. – Ricerche slavistiche (Nuova serie), 2004, 2 (48), р. 71, № 11 (94).

Връзки с други материали на електронното хранилище:

0

Книгохранилище на оригинала (Град):

Народен музей - Прага, Чехия

Библиотека

Народен музей - Прага, Чехия

Добавил ресурса

tatyana

Допълнителни бележки

няма

съдържание

IX.F.5 (от Сбирката на П.Й. Шафарик)

Колекции

KMNC_IX.F.5_2M_0001.jpg KMNC_IX.F.5_2M_0002.jpg KMNC_IX.F.5_2M_0003.jpg KMNC_IX.F.5_2M_0004.jpg KMNC_IX.F.5_2M_0005.jpg KMNC_IX.F.5_2M_0006.jpg KMNC_IX.F.5_2M_0007.jpg KMNC_IX.F.5_2M_0008.jpg KMNC_IX.F.5_2M_0009.jpg KMNC_IX.F.5_2M_0010.jpg KMNC_IX.F.5_2M_0011.jpg KMNC_IX.F.5_2M_0012.jpg KMNC_IX.F.5_2M_0013.jpg KMNC_IX.F.5_2M_0014.jpg KMNC_IX.F.5_2M_0015.jpg KMNC_IX.F.5_2M_0016.jpg KMNC_IX.F.5_2M_0017.jpg KMNC_IX.F.5_2M_0018.jpg KMNC_IX.F.5_2M_0019.jpg KMNC_IX.F.5_2M_0020.jpg KMNC_IX.F.5_2M_0021.jpg KMNC_IX.F.5_2M_0022.jpg KMNC_IX.F.5_2M_0023.jpg KMNC_IX.F.5_2M_0024.jpg KMNC_IX.F.5_2M_0025.jpg KMNC_IX.F.5_2M_0026.jpg KMNC_IX.F.5_2M_0027.jpg KMNC_IX.F.5_2M_0028.jpg KMNC_IX.F.5_2M_0029.jpg

tatyana. „Изследователски препис на Пространното житие на св. Константин-Кирил от препис РМ 4/8“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/19817