до-Макариев чети-миней

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

1154

Название на ръкописа

до-Макариев чети-миней

Брой кадри

24

Датировка

ХV-ХVІ в.

Обем на ръкописа

245 л., тук са заснети само л. 77а-96б

Съдържание

Пространно житие на св. Константин-Кирил Философ (14 октомври)

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Копието е постъпило на 29 декември 1967 г.

Пагинация

с арабски цифри горе вдясно

Библиография

Викторов, А. Е. Коллекция славянских рукописей и церковно-печатных книг Олонецкой духовной семинарии. - В: Отчет Московского Публичного и Румянцевского музеев за 1876-1878, М., 1879, 22-23; Попруженко, М., Ст. Романски. Библиографски преглед на славянските кирилски източници за живота и дейността на Кирил и Методий. С., 1935, с. 32, № 27; Ангелов, Б. Ст. Славянски извори за Кирил и Методий. ИДБ "Васил Коларов" за 1956 г. С., 1958, с. 183, № 27; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 3. С., 1973, с. 37, № 10 (подготвили за печат Б. Ангелов и Хр. Кодов); Capaldo, M. Materiali e ricerche per l’edizione critica di Vita Constantini: I. Testimoni e gruppi di testimoni. – Ricerche slavistiche (Nuova serie), 2004, 2 (48), p. 59, № 19.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Руската държавна библиотека - Москва, Русия

Библиотека

Руската държавна библиотека - Москва, Русия

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

Олон. 9 (от сбирката на Олонецката духовна семинария, ф. 212)

Колекции

NABAN_SB5_1154F_0001.jpg NABAN_SB5_1154F_0002.jpg NABAN_SB5_1154F_0003.jpg NABAN_SB5_1154F_0004.jpg NABAN_SB5_1154F_0005.jpg NABAN_SB5_1154F_0006.jpg NABAN_SB5_1154F_0007.jpg NABAN_SB5_1154F_0008.jpg NABAN_SB5_1154F_0009.jpg NABAN_SB5_1154F_0010.jpg NABAN_SB5_1154F_0011.jpg NABAN_SB5_1154F_0012.jpg NABAN_SB5_1154F_0013.jpg NABAN_SB5_1154F_0014.jpg NABAN_SB5_1154F_0015.jpg NABAN_SB5_1154F_0016.jpg NABAN_SB5_1154F_0017.jpg NABAN_SB5_1154F_0018.jpg NABAN_SB5_1154F_0019.jpg NABAN_SB5_1154F_0020.jpg NABAN_SB5_1154F_0021.jpg NABAN_SB5_1154F_0022.jpg NABAN_SB5_1154F_0023.jpg NABAN_SB5_1154F_0024.jpg

maya. „до-Макариев чети-миней“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 25 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/18780