Неделен Златоуст и съкратен минеен панигерик за март-август. Хлуд. 56

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

Chlud_56

Название на ръкописа

Неделен Златоуст и съкратен минеен панигерик за март-август. Хлуд. 56

Брой кадри

20

Датировка

началото на ХVІІ в.

Обем на ръкописа

300 л. (заснети л. 19б-20а; л. 24б-25а; л.51б-52а; л. 133б- 137а; л.194б-200а; л.250б-254а

Съдържание

съдържа постни слова от Неделята на митаря и фарисея до Неделята на всички светии, а след тях – жития и слова за март-август. В ръкописа са поместени следните творби на българската средновековна литература: част от цикъла постни поучения за неделите на Четиридесетница от Климент Охридски (Поучението за Неделя месопустна, отнесено тук към понеделника на Неделя сиропустна, вторична редакция, л. 19б-20б; Поучението за Неделя сиропустна, вторична редакция, л. 24б-25а; Поучението за първата неделя на поста, л.35б-37а; Поучението за втората неделя на поста, вторична редакция, л.50а-52б); Похвалното слово за втората неделя на поста, вторична редакция, л.50а-52б); Похвалното слово за Възкресение Лазарово от Климент Охридски, вторична редакция (л.134б-136б);Словото за великия пост и за постенето на Петър и Филип от Петър Черноризец в текста, познат от "Златая цепь" (л.195а-199б); Похвалното слово за пророк Илия от Климент Охридски (20.VІІ.,л.250б-254а)

Тип писмо

среден полуустав; няколко почерка

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

хххх

Пагинация

оригинална пагинация липсва; внесена късна с арабски цифри в горния десен ъгъл на листа

Библиография

Попов. Описание, 68-80; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т.1., с. 563, 583-585, 685; 2.664-665; Павлова, Р. Петър Черноризец. Старобългарски писател от Х век. С., 1994 (Кирило-Методиевски студии. Кн. 9), с. 86.; Каталог, с.94, № 89.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

0

Книгохранилище на оригинала (Град):

Москва, ГИМ

Библиотека

Москва, ГИМ

Добавил ресурса

tatyana

Допълнителни бележки

киноварни заглавия и големи графични инициали с растителни елементи в неовизантийски стил

Колекции

KMNC_MF_Chlud56_0001.jpg KMNC_MF_Chlud56_0002.jpg KMNC_MF_Chlud56_0003.jpg KMNC_MF_Chlud56_0004.jpg KMNC_MF_Chlud56_0005.jpg KMNC_MF_Chlud56_0006.jpg KMNC_MF_Chlud56_0007.jpg KMNC_MF_Chlud56_0008.jpg KMNC_MF_Chlud56_0009.jpg KMNC_MF_Chlud56_0010.jpg KMNC_MF_Chlud56_0011.jpg KMNC_MF_Chlud56_0012.jpg KMNC_MF_Chlud56_0013.jpg KMNC_MF_Chlud56_0014.jpg KMNC_MF_Chlud56_0015.jpg KMNC_MF_Chlud56_0016.jpg KMNC_MF_Chlud56_0017.jpg KMNC_MF_Chlud56_0018.jpg KMNC_MF_Chlud56_0019.jpg KMNC_MF_Chlud56_0020.jpg

tatyana. „Неделен Златоуст и съкратен минеен панигерик за март-август. Хлуд. 56“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/13505